За нас

„Агромид Трюфел“ ДЗЗД е дружество , създадено с цел осъществяване на иновация в отглеждането на трюфели в България.

Проектът е насочен към разработване на иновативен метод за микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели.

„Агромид Трюфел“  е оперативна група , в която участват в партньорство представители на науката , малкия бизнес и земеделски производители.

Представител на науката е „Институт по декоративни растения и лечебни растения“, който е подразделение на  Селскостопанска академия. Академичният състав на ИДР се състои от високо квалифицирани кадри в областта на селекцията, биоразнообразието, биотехнологиите, физиологията, торенето и растителната защита.

Земеделски производител  –  проф. д-р Аргир Живондов е представител както на научното съсловие, така и на производителите, като  участва в проекта не само с опита си, но и със съществуващата си лешникова градина, нахождаща се в гр. Асеновград за целите на експерименти по проекта.Водещия партньор в настоящия иновативен проект е „Агромид – 2004“ ЕООД, земеделски производител и микропредприятие, участва не само с човешки и финансови ресурси, но и с експериментално поле на 5 дка  сливова овощна градина в гр. Брезово.

Иновативния проект включва изследвания по основни проблеми свързани с успешното микоризиране на овощните дървета:
–    Проучване структурата и състава на почвата и сравнителен анализ с такава от избрани находища с трюфели.
–    Мероприятия за оптимизиране на почвения състав и структура в насаждението
–    Разработване на методика за микоризация на фиданки и на плододаващи дървета
–    Изследване на трюфеловата микориза in situ
–    Оценка на микоризацията (всяка година) на насаждението; проследяване общото фитосанитарно състояние преди и след инокулацията с трюфеловия мицел;
–    Разработване на технология за микоризиране на овощни дръвчета от сем. Розоцветни и на фиданки.

Оперативна група „Агромид Трюфел“ ДЗЗД е бенефициент по проект № BG06RDNP001-16.001-0007-C01 за безвъзмездна финансова помощ, Договор №РД 50-39/17.12.2020 , сключен с Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“. Общата стойност на стойност проекта възлиза на 297 439.41 лв. , от които 295 778.61 лв. са безвъзмездни средства.