Новини

ЕК отрази български иновативен проект.

Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели

Проектът си поставя две цели: Първата цел  е установяване на продуктивна плантация от овощни видове (сливи) с обикновен летен трюфел. Приоритетите за нейното постигане са: производството на мицел от черен летен трюфел; подобряване на почве-ния състав на почвата на съществуващото насаждение; разработване на методи за ино-кулация; морфологично и чрез ДНК анализ изследване на кореновата система на ино-кулираните плодни дръвчета и фиданки за установяване на микоризата;  грижи за плантацията. Втората цел е инокулирането на фиданки (лешник) след анализ на коре-новата система и преценка на най-подходящите методи за изпълнението на дейността.

Objective of the project (in English):

The project has two goals:
The first objective is to establish a productive plantation of fruit trees (plums) with ordinary summer truffles.
The priorities for its achievement are: production of black summer truffle mycelium; improving the soil composition
of the soil of the existing plantation; development of inoculation methods; morphological and DNA analysis of the root system
of inoculated fruit trees and saplings to detect mycorrhiza; taking care of the planning.
The second objective is to inoculate the saplings (hazelnut) after analyzing the root system and
assessing the most appropriate methods for performing the activity

Description of activities (native language):

Планираните дейности включват изследвания по основни проблеми свързани с успешно-то микоризиране на овощните дървета: проучване структурата и състава на почвата и сравнителен анализ с такава от избрани находища с трюфели; мероприятия за оптимизиране на почвения състав и структура в насаждението; разработване на методика за микоризация на фиданки и на плододаващи дървета и нейното детайлно разписване; изследване на трюфеловата микориза in situ; оценка на микоризацията (всяка година) на насаждението; проследяване общото фитосани¬тарно състояние преди и след инокулацията с трюфеловия мицел; разработване на технология за микоризиране на овощни дръвчета от сем. Розоцветни и на фиданки.

Description of activities (in English):

The planned activities include research on major problems related to the successful mycorrhization of fruit trees: study of soil structure and composition and comparative analysis with one of selected truffle fields; measures to optimize the soil composition and structure of the plantation; development of a methodology for mycorrhiza- tion of saplings and fruit trees and its detailed painting; examination of truffle mycorrhiza in situ; evaluation of the mycorrhiza (every year) of the plantation; monitoring the overall phytosanitary condition before and after inoculation with truffle mycelium; development of technology for mycorrhization of fruit trees of the Rosaceae family and of saplings

Total budget:

152081

Project coordinator

Contact person:

АГРОМИД – 2004 ЕООД

Address:

гр. Раковски ул. Река Сребра №24

E-mail:

agromid2004@gmail.com

Phone:

00359888305181 / 00359878302977

Partner category:

Farmer

Hide Further details

Description of the context of the project:

Целта на проекта е да се получат плодни тела на  черен трюфел Tuber aestivum  чрез ми-коризиране на овощни дървета във фаза  плододаване (сливи) и на фиданки (лешници). Реализацията на проекта ще се осъществи чрез инокулация на място с подбрани щамове от посочените по-горе  вид трюфел и с предварително подготвени в лабораторни условия инокулирани с Tuber aestivum лешникови фиданки.

При естествени условия черния френски трюфел расте предимно на варовикови почви, предпочита по-влажно и меко лято с последващ кратък период  на засушаване. В България, той е установен с редица дървесни и храстовидни видове, вкл. някои представители на сем Розоцветни, като трънка, глог и др., което го прави подходящ за отглеждане при различни овощни видове. Това изисква иновативни решения и нови технологии, които не са прилагани досега в не само в България, но и в страните от ЕС.

Конкретните цели по изпълнението на проекта включва: определяне и тестване на ефекта от различни приложения; създаване на методика за оценка на степента и вида на микоризация (по морфологични белези и чрез ДНК анализ); създаване и предлагане в търговски мащаб на технология за микоризиране на базата на инокоулация с трюфелов щам на овощни фиданки (от сем.Розоцветни (технологията може да се приложи при череши е ябълки); оценка за степента на промяна/подобрението на здравния статус на третираните растения.

Реализирането на иновацията ще повиши икономическата ефективност на съществуващо овощно насаждение – получаване на продукция от плодове и трюфели, както и разра-ботване на нов продукт – фиданки с повишен биологичен потенциал и по-висока пазарна стойност в овощния разсадник.

Източник: EIP – AGRI

Свързани публикации