Новини

Първата Работна среща с участие на всички експерти по проекта

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“,  Договор № РД50 -39/17.12.2020 за безвъзмездна финансова помощ

Бенефициент „АГРОМИД ТРЮФЕЛ“ ДЗЗД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „Амис Маркет“  ЕООД в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор № 03 от 01/02/21 ОРГАНИЗИРА: Работна информационна среща, съгласно бюджетен ред 13.1 за най-малко 5 участници – дата на провеждане :  04.03.2021г. (четвъртък)  14:00 ч.

       На 4-ти март беше проведена първата работна / информационна среща с експертите по иновативен проект  „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Срещата беше проведена в София, в зала, организирана за събитието.

На нея взеха участие гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет, проф. Бистра Атанасова, проф. Елена Якимова, доц. Надежда Запрянова  от Институт по декоративни и лечебни растения.

Като представители на екипа за функциониране на оперативната група участие взеха проф. Владимир Пиралков (координатор проект), Кристина Савова (технически сътрудник) и Величка Канелова (счетоводство и отчитане), която се включи онлайн в събитието.

Гл. ас. Теодор Неделин представи презентация  на теми :

„Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и др. видове“,  „ Ектомикоризата в старите гори“.

Бяха обсъдени и планирани действията за изпълнение на етапите по проекта, както и разпределенията на отговорностите на всеки един от членовете на експертния екип.

Дейностите по проекта стартират с почвени проби и анализи и подготовка на почвата за микориза.

Очаквайте подробности относно изпълнението на първия проект в областта на Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели.

 

Свързани публикации