Новини

На 26 май от 11:30 ч. ще се проведе първата конференция по проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-39/17.12.2020 по одобрен проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, на 26 май от 11:30 часа ще се проведе първата Конференция, съгласно бюджетен ред 13.3 за най-малко 20 участници – от проекта на „Агромид Трюфел“ ДЗЗД.

Предвижда се следната ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

  1. Представяне на проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ 11:30 -13:00ч.

 1.1. Проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ в медиите.

 1.2. Представяне на информация относно възможностите за кандидатстване по подмярка 16.1 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020

2. Почивка за обяд – 13:00 – 14 :00ч.

3. Въведение относно микоризата. Производство на култивиран трюфел в България. Видове трюфели и основни характеристики. Възможности за диверсификация на производството за земеделските стопани в района – 14:00 – 15:00ч.

4. Кафе пауза – 15:00 – 15:20ч.

5. Презентация на гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет в гр. София, експерт по проекта. Тема на презентацията: „Възможности за създаване на съвместна плантация от трюфели и плододаващи видове“. – 15:20- 16:00ч.

6. Кафе пауза – 16:00 – 16:20

7. Дискусия – 16:20 – 17:00ч.

В програмата ще участват лектори и ще бъдат включени презентации за видове микоризи, възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и други видове.

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО :

гр. Брезово, Общ. Брезово – Заседателна  зала