Новини

Проведе се втори информационен семинар по проекта , организиран в общ. Брезово

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“,  Договор № РД50 -39/17.12.2020 за безвъзмездна финансова помощ

Бенефициент „Агромид трюфел“, с изпълнител „Амис маркет“ ЕООД изпълниха следната дейност : ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, съгласно бюджетен ред 13.2 за най-малко 10 участници – дата на провеждане :  11.06.2021г. (петък)  14:00 ч. на тема

„Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове“

Подготовката и изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включват:

  1. Организиране на зала в гр. София, мултимедия за събитието, презентационни материали и видеоконферентна връзка.
  2. Организиране на Участници/ лектори: гл. ас. Теодор Неделин от Лесотехническия университет, проф. Владимир Пиралков (координатор проект), Кристина Савова (технически сътрудник).
  3. Представяне на проекта „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“ в медиите.
  4. Представяне на информация относно възможностите за кандидатстване по подмярка 16.1 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020
  5. Гл. ас. Теодор Неделин представи презентация  на теми :„Възможности за създаване на съвместна плантация с трюфели от овощни и др. видове“,  „Видове трюфели и основни характеристики. Възможности за диверсификация на производството за земеделските стопани в района“.
  6. Възможност за дискусия с граждани, взели участие в събитието.
  7. В работната/ информационна среща взеха участие 15 лица

 

Свързани публикации