Новини

Проект BG06RDNP001-16.001-007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, финансиран по подмярка 16.1 от ПРСР, в рамките на близо една година създаде предпоставки за реализиране на целта на проекта.

Проект BG06RDNP001-16.001-007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, финансиран по подмярка 16.1 от ПРСР, в рамките на близо една година създаде предпоставки за реализиране на целта на проекта.
Целта на проекта бе да се получат плодни тела на черен трюфел чрез микоризиране на овощни видове във фаза плододаване (сливи) и на фиданки (лешници). Реализацията на проекта следваше да се осъществи чрез инокулация на място с подбрани щамове от определени видове трюфели.
В по-голямата си част планираните дейности бяха осъществени още през първата година, а именно: оптимизиране на почвения състава на базата на оценката на механичния състав на почвата и съответно нуждите от нейното подобряване; разработване на методика за микоризация на фиданки и на плододоващи дървета; анализ на общото фитосанитарно състояние пред иинокулация с трюфелов мицел; разработване на технология за микоризиране на овощни дръвчета от семейство Розоцветни; анализ на общото фитосанитарно състояние след инокулация с трюфелов мицел; осъществяване на информационни срещи и публикации.
От планираните дейности по проекта бяха осъществени следните дейности съгласно планираните фази:
– Бяха направени почвени изследвания и определени параметрите на отклонения спрямо необходимите параметри за осъществяване на микоризирането и съобразно специфичните изисквания на трюфелите за тяхното развитие. Тази дейност беше осъществена през месец март/април 2021 година. Определено е съдържанието на хумус, определен е механичния състав, наличието на въглерод и соли от фосфор,
калций, натрий, калий, магнезий, влагозапасеността, киселинността и обемната
плътност.
– Оптимизиране на структурата на почвата съобразно изискванията на научния
колектив и направените изследвания. Следваше да се инвестира в подобряване на
почвеното плодородие съгласно нуждите при отглеждане на трюфела.
Мероприятията включваха: повишаване на pH- то на почвата чрез варуване; внасяне
на глинести фракции и размесване със съществуващите почвени пластове; внасяне
на допълнителен хумус поради факта, че почвата в сливовата градина кореспондира
с най-ниските стойности от продуктивните площи; разораване на горния слой за
осигуряване на обемна плътност, която е необходима за да подобри аериращите
свойства на почвата; внасяне на хумус и богати на въглерод растителна биомаса с
високо съдържание на целулоза.
– Установяване на естествената микориза на почвата в сливовата градина – ВАМ
(везикулярно-арбусколярна микориза) и ектомикориза чрез морфологично
изследване и ДНК анализ;
– Картиране на растенията, като всяко растение и фиданка се номерира, определя
здравния статус и степента на обезлесяване. Тази дейност бе реализирана през
пролетта на 2021 година.
– Инокулация с мицел. Тази дейност следваше да се осъществи през втората година от
проекта, но предвид факта, че от месец септември/октомври не можаха да се
изпълнят информационните събития поради кризата с Ковид, екипът със свое
решение осъществи дейности по иноколация на мицел още през първата година.
Извършено е заразяване (инокулиране) на кореновата зона ( ризосфера) на дърветата
с летен черен трюфел, но също така и с два други трюфела ( италиански трюфел и
бял трюфел). За инокулирането бе използване мицел събран от ризосферата на други
ектомикоризни дървесни растения. Мицелът бе събран от природата в
непосредствена близост до плодни тела от черен летен трюфел ( до 5 см), които бяха
открити с помощта на обучено куче. За целта бяха избрани средновъзрастни ( 40-60
годишни) растения от бял и черен бор, които се намират върху хумусно-карбонатни
почви. Те са напълно подходящи за развитието на трюфеловия мицел. Следва да се
отбележи, е допълнителна трудност бе обеззаразяването на мицела тъй като
потенциално опасно бе в почвата да се внесат бактерии и други гъби, заедно с него. До средата на месец октомври беше осигурен приблизително 100 кг посадъчен материал – вегетативен мицел от черен трюфел. Той е поставен в трюфеловата градина, като всички дейности са описани в дневник/ дата, къде е инокулиране – номер на фиданките и в какви количества и по каква схема;
– Извършване на наблюдение за хода на развитие на микоризата.
Подробно описание на дейностите по изпълнение на проекта са описани в отчетите за извършена работа по проекта към 31.12.2021 година.
Следва да отбележим, че в началото на 2022 година изследванията на почвата около сливовите растения за потвърждение на ектомикоризата и ДНК анализ с 10 проби, на заразените дървета с мицел показаха, че мицелът не само не е оцелял, но е и напълно пропаднал. Установено бе, че климатичните условия са били неблагоприятни за неговото оцеляване.
Научният колектив след проведени срещи и анализи предложи проекта да продължи през 2022 година чрез засаждане на микоризирани фиданки от 5 годишни липи в междуредията на сливовата градина за да може да се гарантира запазване на мицела и неговото оцеляване. Следва да отбележим, че тази дейност не е включена в плана за действие и считаме, че тя значително се отклонява от първоначалният вариант на иновативната идея.
На базата на осъществените до сега дейности и нуждата от търсенето на нови решения, считаме, че в този си вид проекта не може да продължи, въпреки добросъвестното изпълнение на задълженията ни подписаният Договор до сега.