Проведе се III-ти информационен семинар на тема „Възможности за създаване на плантация от трюфели от овощни и други видове в землището на Община Брезово“

Във връзка с изпълнението на Договор №03 от 01/02/21г. по Проект № BG06RDNP001-16.001-0007 „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощн...

Виж още!

Агромид Трюфел ДЗЗД , със съдействието на община Брезово, организираха първата Научно-практическа конференция по финансиран проект по подмярка 16.1 от ПРСР

Във връзка с изпълнението на Проект „Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни видове за производство на трюфели“, който се изпълняв...

Виж още!

Български медии отразяват проекта на „Агромид Трюфел“ като „иновативна икономически изгодна перспектива“

Отглеждането на трюфели е важна агроледовъдска дейност, съчетаваща селско и горско стопанство. Култивирането на трюфелите е популяр...

Виж още!